Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020

10. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020"

Miestna akčná skupina Horný Liptov Vás pozýva do výberového kola súťaže. Súťaž organizuje Národná sieť rozvoja vidieka SR.

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody územia MAS Horný Liptov, inšpiratívnych ľudí, život na vidieku, ľudové zvyky a tradície alebo miestne pozoruhodnosti. 

Zo všetkých zaslaných fotografií od všetkých autorov vyberieme za územie MAS Horný Liptov vo výberovom kole po jednej fotografii v nasledovných kategóriách: 

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS

7. Naše kroje

zašleme ich do súťaže na Národnú sieť rozvoja vidieka.

Fotografie môžete do súťaže prihlásiť prostredníctvom fotoportálu www.fototime.sk  do 04. júna 2020

Pri každej fotografii v popise prosím uveďte, do ktorej kategórie ju zaraďujete a uveďte miesto vzniku fotografie. Počet fotografií od jedného súťažiaceho vo výberovom kole nie je obmedzený.

Súťažné podmienky:

- Súťažiaci vyhlasuje, že je autorom fotografií, alebo má súhlas autora na ich použitie a zverejnenie. Zároveň vyhlasuje, 
  že si nie je vedomý toho, že by akákoľvek tretia osoba jeho práva k fotografii spochybňovala alebo bránila ich zverejneniu.
- Súťažiaci poskytuje organizátorovi právo k použitiu fotografií na propagáciu súťaže a propagáciu PRV SR 2014 - 2020. 
- Súťažiaci súhlasí s publikovaním súťažných fotografií v tlačenej alebo elektronickej podobe bez nároku na honorár. 
  V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpisom prihlášky 
  udeľujem súhlas Agentúre pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
  Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške do súťaže za účelom registrácie a evidencie súťažiaceho. 
  Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. 
  Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Verejné hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR mesiac od zverejnenia (jún - júl 2020).

Informácie o Miestnej akčnej skupine Horný Liptov (hornyliptov.sk):
Zakladajúci členovia občianskeho združenia Miestna akčná skupina Horný Liptov sa v roku 2008 združili s cieľom systematicky spolupracovať 
na rozvoji regiónu Horný Liptov tak, aby jeho výnimočné hodnoty ostali zachované, a zároveň prinášali trvalý úžitok miestnym obyvateľom 
smerom k zlepšeniu kvality ich života. Združenie bolo založené a vyvíja svoju činnosť v súlade s princípmi LEADER.

Územie MAS Horný Liptov tvorí 25 obcí okresu Liptovský Mikuláš: 

Kalendár


Propozície:

Témy


Fotografia z územia Mas Horný Liptov

Ceny


Partneri


Fotoportál FOtoTIME.sk

Organizátor


MAS Horný Liptov, Národná sieť rozvoja vidieka SR, WANAKA Education s.r.o.